Prof. Dr. Dirk Offermann

emeritierter Professor

Bergische Universität Wuppertal
Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften
Fachgruppe Physik
Atmosphärenphysik
Gaußstraße 20
D-42119 Wuppertal
Deutschland

D 07.07 (Büro / office)
+49-202-439-2604 (Telefon / phone)
+49-202-439-2680 (Fax / fax)
offerm{at}uni-wuppertal.de

Veröffentlichungen / publications (pdf)

Curriculum Vitae (english)

Projekte / projects: